Paradepaadje 2020
aradepaadje Kunst & Cultuur
Overnachten Als u tijdens Paradepaadje wilt overnachten om de volgende dag nog meer te zien en te beleven, kan dat op deze locaties: Bozum - www.nijwybranda.com - appartementen, blokhutten Bozum - www.gerbrandy-state.nl - B&B Lutkewierum - www.lytsewierrum.nl - B&B Itens - www.despieker.nl - B&B Dearsum - www.dewynmole.nl - B&B Poppenwier - www.marsherne.nl - vakantiehuisjes Camperen kan ook: Oosterlittens - Camping ‘It Kruswetter’ - www.it-kruswetter.nl Bozum - www.nijwybranda.nl Britswert - minicamping ‘De Greidhoeke’ - www.boerderijvakanties.nl  Dearsum - www.dewynmole.nl - minicamping Reahûs/Roodhuis - www.campingdefinne.nl
Camping Nij Wybranda, Boazum Kamer in de B&B van Lytsewierrum Kamer van B&B De Spieker in Itens De Gerbrandy State in Boazum Vakantiehuisjes Marsherne, Poppenwier Paradepaadje op Pad Paradepaadje Info 2020 Helpers Extra Archief Camping ‘It Kruswetter’ in Oosterlittens